Patiënten

Wachttijd

De wachttijden varieren per gemeente afhankelijk van capaciteit en budget.

De wachttijden als genoemd op homepage zijn de reguliere wachttijden, in geval van spoed kan hier van worden afgeweken.

Kosten en vergoedingen

-De jeugd GGZ valt sedert 1 januari 2015 onder de gemeentelijke voorzieningen. Dit is geregeld in de Wet op de Jeugdzorg.

Dit betekent voor u dat de medisch-specialistische hulp voor uw kind bij Praktijk Leutscher volledig wordt vergoed indien uw kind staat ingeschreven in een gemeente waarmee de praktijk een contract heeft afgesloten.  De gemeentes betalen aan de zorgaanbieders een percentage van de door de NZA vastgestelde tarieven. Praktijk Leutscher biedt geen ongecontracteerde zorg  en hanteert geen tarieven voor no show.

In 2023 zijn met de volgende gemeentes contracten afgesloten;

Twente (Hellendoorn en Rijssen-Holten)

Midden IJssel (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattum, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen)

De Achterhoek ( Berkelland, Aalten, Montferland, Doetinchem,  Winterswijk, Oost-Gelre, Bronckhorst)

De tarieven zijn door de NZA vastgesteld en de regio’s betalen daarvan een percentage.

Kwaliteit

De  psychiaters/hoofdbehandelaren voldoen aan  alle kwaliteitseisen van beroepsregistratie , intervisie, visitatie , bij- en nascholing.  Ook zijn bij Praktijk Leutscher beroepscodes van artsen (KNMG) en van psychiaters (Nederlandse Vereniging van Psychiatrie) van toepassing.

Ook de overige medewerkers voldoen aan alle kwaliteitseisen en registraties (SKJ, NIP e.d. ) als door wetgever en beroepsorganisaties vastgesteld.

Werkwijze

Onderzoek en behandeling vinden altijd plaats onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar, dat is een van de kinder- en jeugdpsychiaters. Voor onderzoek en behandeling wordt gebruik gemaakt van de specifieke  expertise en kwaliteiten van de medewerkers. De hoofdbehandelaar doet het intakegesprek met  beide ouders en kind, vaak samen met en gedragsdeskundige. Dit gesprek neemt 60 tot 90 minuten in beslag.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de problemen die u ervaart met uw kind en de vragen die u aan ons heeft. U ontvangt een SDQ vragenlijst van Embloom. Dat is een meetinstrument voor de aard en ernst van de klachten aan het begin van het traject. De psychiater zal zowel met u als met uw kind een gesprek voeren. Het kan zijn dat wij zowel u als uw kind vragen enige tijd in de wachtkamer te verblijven. Aan het eind van het gesprek maken wij vaak  afspraken over vervolgonderzoek.

Praktijk Leutscher werkt vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief. Dat wil zeggen dat wij diagnostiek en behandeling van klachten, probleemgedrag en eventuele stoornissen bezien in de context van de algehele ontwikkeling van uw kind. Er zal dan ook in bijna alle gevallen een ontwikkelingsvraaggesprek met beide ouders volgen.

Op indicatie kunnen er verschillende vervolgonderzoeken plaatsvinden, zoals;

  • een (neuro)psychologisch onderzoek  van uw kind
  • een schoolobservatie/bezoek aan de school  van uw kind
  • een gezinsdiagnostisch onderzoek

Na afronding van het onderzoek worden de conclusies met u en afhankelijk van de leeftijd ook met uw kind besproken. In dit gesprek worden ook de naar ons idee beste behandelopties  in een plan aan u voorgelegd en met u besproken.

De uiteindelijke keuze die wordt gemaakt wordt vastgelegd in een behandelplan.

Dit plan kan bij akkoord  worden getekend.

U ontvangt van ons het onderzoeksverslag en het behandelplan.

Indien u akkoord bent zal de verwijzer over (uitsluitend) de uitkomst van het onderzoek en beleid op de hoogte worden gesteld middels een brief.

Hierna kan  aansluitend worden gestart met de behandeling. Deze is niet slechts gericht op symptoombestrijding maar ook op het werken aan goede  randvoorwaarden voor herstel van groei en ontwikkeling.

Wat betreft  behandeling maken wij gebruik van verschillende modules, onder andere ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, psycho-educatie,  psychodynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, speltherapie, EMDR,  en medicamenteuze behandeling.

Voortgang van de behandelingen wordt  besproken in het wekelijkse multidisciplinair overleg.

Op gebied van intensieve ambulante gezinsbehandeling bij een kind met een autismespectrumstoornis werken wij samen met Autimaat (www.autimaat.nl).

Voor specifieke indicaties werken wij samen met mw. W. van de Ende (vaktherapeut).

Bij het  einde van de behandeling zal er een afsluitend gesprek plaats vinden. In dit gesprek zal de behandeling worden geëvalueerd en zal het plan voor nazorg worden besproken.  Indien u akkoord bent sturen wij uw huisarts een korte brief over het beloop van de behandeling.

U ontvangt vervolgens per mail  via Embloom opnieuw de SDQ vragenlijst voor een eindmeting van effect van de behandeling en een vragenlijst over tevredenheid met betrekking tot de behandeling en bejegening bij Praktijk Leutscher.

Binnen Praktijk Leutscher is behandeling mogelijk van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Rechten en Plichten

 Toestemming voor onderzoek en behandeling:

  • Bij kinderen jonger dan 12 jaar moeten beide ouders toestemming geven.
  • Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten beide ouders en kind toestemming geven.
  • Bij jongeren vanaf 16 jaar is alleen toestemming van de jongere zelf vereist.
  • Bij gescheiden ouders met een kind jonger dan 16 jaar dienen beide ouders (indien sprake is van gedeeld gezag) vooraf toestemming te geven. Op deze regel bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als sprake is van dreigende gezondheidsschade van het kind als behandeling niet tot stand komt.

Privacy

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Dit betekent dat we zonder uw uitdrukkelijke toestemming en die van uw kind (indien ouder dan 12 jaar) geen gegevens verstrekken aan derden.

Inzage medisch dossier

Praktijk Leutscher houdt een medisch dossier bij. U heeft het recht om dat dossier in te zien. Is uw kind ouder dan 12 jaar dan heeft uw kind datzelfde recht.

Second opinion

Soms kan het zinvol zijn om een tweede  psychiater of eventueel psycholoog om advies te vragen.

Overleg met uw behandelaar  als u hierover een vraag heeft.

Klachten

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw feedback die kan bijdragen tot verbetering van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.

Bij onvrede of klachten over behandeling en/of bejegening kunt hierover contact opnemen met dhr. Leutscher. Indien de klacht zich richt op een specifieke medewerker zal deze worden gevraagd bij dit gesprek aanwezig te zijn. Uw klacht zal vertrouwelijk en serieus worden behandeld en er zal een passende reactie volgen.

Bent u niet tevreden over de uitkomst van de behandeling van uw klacht of acht u deze te ernstig van aard dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommisie;

Klachtenportaal Zorg B.V.

Westeinde 14A

1601 BJ  ENKHUIZEN

info@klachtenportaalzorg.nl

Tel : 0228-322205

Meldcode

Voor elk kind is het essentieel veilig te kunnen opgroeien. Wanneer uw behandelaar vermoedt dat er sprake is van een onveilige situatie thuis, maakt zij dit bespreekbaar met u en uw kind. In geval zaken niet goed te bespreken zijn en of niet tot voldoende veiligheid voor het kind leiden volgen wij de wettelijk verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Voor meer informatie http://www.rijksoverheid.nl